หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่

การจัดหมวดหมู่, ความรู้ทั่วไป

คำอธิบาย: บทความนี้จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ การจัดหมวดหมู่คือการจัดเรียงหนังสือหรือสิ่งของอื่นๆ ตามหัวข้อหรือหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึง บทความนี้จะอธิบายถึงระบบการจัดหมวดหมู่ที่หลากหลาย รวมถึงระบบทศนิยมของดิวอี้และระบบซีเอสเอ บทความนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่ รวมถึงการช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น การช่วยให้ห้องสมุดจัดเก็บหนังสือได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ห้องสมุดสามารถขยายคลังหนังสือได้มากขึ้น บทความนี้จะยังกล่าวถึงข้อจำกัดของการจัดหมวดหมู่ รวมถึงความเป็นไปได้ที่หนังสือบางเล่มอาจถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ไม่ถูกต้อง และข้อเท็จจริงที่ว่าการจัดหมวดหมู่ไม่สามารถแทนที่การอ่านหนังสือได้

1. ความหมายของการจัดหมวดหมู่

การจัดหมวดหมู่คือการจัดเรียงหนังสือหรือสิ่งของอื่นๆ ตามหัวข้อหรือหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึง การจัดหมวดหมู่มีความจำเป็นเพราะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น การจัดหมวดหมู่ยังช่วยให้ห้องสมุดจัดเก็บหนังสือได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ห้องสมุดสามารถขยายคลังหนังสือได้มากขึ้น

2. ระบบการจัดหมวดหมู่

มีระบบการจัดหมวดหมู่ที่หลากหลาย แต่ระบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือระบบทศนิยมของดิวอี้และระบบซีเอสเอ

 • ระบบทศนิยมของดิวอี้ เป็นระบบการจัดหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ระบบนี้แบ่งความรู้ออกเป็น 10 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ 000 ความรู้ทั่วไป 100 ศาสนา 200 วรรณกรรม 300 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 400 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 500 มนุษยศาสตร์ 600 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 700 ศิลปะ 800 วรรณกรรมและภาษา 900 วรรณกรรมและภาษา
 • ระบบซีเอสเอ เป็นระบบการจัดหมวดหมู่ที่พัฒนาโดยสมาคมห้องสมุดอเมริกัน ระบบนี้แบ่งความรู้ออกเป็น 26 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ A วรรณกรรมและภาษาศาสตร์ B ประวัติศาสตร์ C ภูมิศาสตร์ D ชีววิทยา E วิทยาศาสตร์กายภาพ F วิทยาศาสตร์ประยุกต์ G เทคโนโลยี H ศิลปะ I วรรณกรรมและภาษาศาสตร์ J ศาสนา K กฎหมาย L วิทยาศาสตร์การเมือง M การศึกษา N เศรษฐศาสตร์ O ประวัติศาสตร์ P วรรณกรรมและภาษาศาสตร์ Q วิทยาการคอมพิวเตอร์ R วิทยาศาสตร์ประยุกต์ S สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ T เกษตรกรรม U อุตสาหกรรมและการค้า V วิทยาศาสตร์ทั่วไป W ประวัติศาสตร์ทั่วไป X ภูมิศาสตร์ทั่วไป Y ชีววิทยาทั่วไป Z วรรณกรรมและภาษาศาสตร์

3. ประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่

การจัดหมวดหมู่มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น
 • ช่วยห้องสมุดจัดเก็บหนังสือได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยห้องสมุดสามารถขยายคลังหนังสือได้มากขึ้น
 • ช่วยห้องสมุดสามารถจัดระเบียบหนังสือได้ดีขึ้น
 • ช่วยห้องสมุดสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้ดีขึ้น

4. ข้อจำกัดของการจัดหมวดหมู่

การจัดหมวดหมู่มีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้

 • เป็นไปได้ที่หนังสือบางเล่มอาจถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ไม่ถูกต้อง
 • การจัดหมวดหมู่ไม่สามารถแทนที่การอ่านหนังสือได้

5. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่

 • การจัดหมวดหมู่คืออะไร?

การจัดหมวดหมู่คือการจัดเรียงหนังสือหรือสิ่งของอื่นๆ ตามหัวข้อหรือหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึง

 • ระบบการจัดหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออะไร?

ระบบการจัดหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือระบบทศนิยมของดิวอี้และระบบซีเอสเอ

 • ประโยชน์ของการจัดหมวดหมู่คืออะไร?

การจัดหมวดหมู่มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น

 • ช่วยห้องสมุดจัดเก็บหนังสือได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ช่วยห้องสมุดสามารถขยายคลังหนังสือได้มากขึ้น

 • ช่วยห้องสมุดสามารถจัดระเบียบหนังสือได้ดีขึ้น

 • ช่วยห้องสมุดสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้ดีขึ้น

 • ข้อจำกัดของการจัดหมวดหมู่คืออะไร?

การจัดหมวดหมู่มีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้

 • เป็นไปได้ที่หนังสือบางเล่มอาจถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ไม่ถูกต้อง
 • การจัดหมวดหมู่ไม่สามารถแทนที่การอ่านหนังสือได้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 • ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพ
 • ห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ห้องสมุดแห่งชาติ