ทักษะชีวิต 10ทักษะการใช้ชีวิตให้หัวใจสู่ความสำเร็จ

ทักษะชีวิต หัวใจสู่ความสำเร็จ

ทักษะชีวิต คือ ความสามารถที่จะช่วยให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น พร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต เพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทักษะชีวิตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน ความสัมพันธ์ และการดำเนินชีวิต

ทักษะชีวิต

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้บัญญัติคำว่า ‘ทักษะชีวิต’ (Life Skills) ขึ้นมา และได้กำหนดองค์ประกอบไว้ 10 องค์ประกอบ ได้แก่

 • ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking skills) หมายถึง ความสามารถในการใช้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล และตัดสินใจอย่างรอบคอบ
 • ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking skills) หมายถึง ความสามารถในการคิดนอกกรอบ มองหามุมมองใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
 • ทักษะการตระหนักรู้ในตน (Self awareness building skills) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจตนเอง ทั้งด้านความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม และจุดแข็งจุดอ่อนของตน
 • ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy skills) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น มองโลกจากมุมมองของผู้อื่น และสามารถเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
 • ทักษะการตัดสินใจ (Decision making skills) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจอย่างรอบคอบและเหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อมูลและทางเลือกต่างๆ อย่างรอบด้าน
 • ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving skills) หมายถึง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบุปัญหา หาสาเหตุ คิดหาแนวทางแก้ไข และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
 • ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication skills) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารข้อมูลและความคิดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเข้าใจผู้ฟังและสามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้คล้อยตาม
 • ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship skills) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น โดยเข้าใจและเคารพผู้อื่น รู้จักปรับตัวเข้าหาผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
 • ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotion skill) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยเข้าใจสาเหตุของอารมณ์ หาวิธีรับมือกับอารมณ์ และควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือตนเอง
 • ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress skills) หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม โดยระบุสาเหตุของความเครียด หาวิธีผ่อนคลายความเครียด และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่กดดัน

ทักษะชีวิต มีความสำคัญอย่างไร

ทักษะชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน ความสัมพันธ์ และการดำเนินชีวิต ดังนี้

 • การเรียน ทักษะชีวิตจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูล เข้าใจบทเรียน ตัดสินใจเลือกวิธีการเรียนที่เหมาะสม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
 • การทำงาน ทักษะชีวิตจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถคิดวิเคราะห์งาน แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
 • ความสัมพันธ์ ทักษะชีวิตจะช่วยให้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น โดยสามารถเข้าใจผู้อื่น สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
 • การดำเนินชีวิต ทักษะชีวิตจะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้

พัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างไร

ทักษะชีวิตสามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝน ดังนี้

 • เรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะชีวิต โดยสังเกตจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว และวิเคราะห์ว่าตนเองควรทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 • ฝึกฝนทักษะต่างๆ การฝึกฝนทักษะต่างๆ จะช่วยให้เกิดความชำนาญและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านั้นได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การฝึกการคิดวิเคราะห์ การฝึกการแก้ปัญหา การฝึกการสื่อสาร เป็นต้น
 • ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น ผู้ปกครอง ครู เพื่อน เป็นต้น จะช่วยให้ได้รับคำแนะนำและคำแนะนำในการพัฒนาทักษะชีวิต

อ่านต่อได้ที่ : สาระน่ารู้ / ติดตามข่าวสารได้เพจ : สาระน่ารู้รอบโลก สาระน่ารู้ใกล้ตัว เกร็ดความรู้ใหม่


FAQ

คำถาม: ทักษะชีวิตมีกี่ประเภท?

คำตอบ: ทักษะชีวิตมีทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การตระหนักรู้ในตน การเข้าใจผู้อื่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การจัดการกับอารมณ์ และการจัดการกับความเครียด

คำถาม: ทักษะชีวิตสำคัญอย่างไร?

คำตอบ: ทักษะชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน ความสัมพันธ์ และการดำเนินชีวิต ทักษะชีวิตจะช่วยให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้

คำถาม: พัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างไร?

คำตอบ: ทักษะชีวิตสามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝน ดังนี้ เรียนรู้จากประสบการณ์ ฝึกฝนทักษะต่างๆ และขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น