ทักษะการทำงาน 10 ทักษะการทำงานที่จำเป็นในยุคดิจิทัล

ทักษะการทำงาน ปี 2020 ถือเป็นปีที่ตลาดแรงงานได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการใช้ระบบ automation เข้ามาทดแทนการจ้างคน ส่งผลให้คนทำงานที่มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปมีโอกาสเสี่ยงตกงาน โดยจากรายงานของ World Economic Forum คาดการณ์ว่าใน 5 ปีข้างหน้า โลกการทำงานจะต้องเผชิญกับภาวะ “double-disruption” ซึ่งอาจทำให้คนทำงานกว่า 50% ที่ยังขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับปี 2025

ทักษะการทำงาน

ทักษะการทำงานที่จำเป็นในยุคดิจิทัล

ทักษะการทำงานที่จำเป็นในยุคดิจิทัลสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักด้วยกันคือ

  • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking)
  • ทักษะด้านคน (People skills)
  • ทักษะด้านเทคโนโลยี (Technology skills)
  • ทักษะการบริหารจัดการตัวเอง (Self-management skills)

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล ทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนและหาทางแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สามารถพัฒนาได้ด้วยการอ่านหนังสือ ฝึกคิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และฝึกแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ทักษะด้านคน

ทักษะด้านคนเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านคนสามารถพัฒนาได้ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ฝึกทักษะการสื่อสาร และการฝึกการเป็นผู้นำ

ทักษะด้านเทคโนโลยี

ทักษะด้านเทคโนโลยีเป็นทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานในยุคดิจิทัล ทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถพัฒนาได้ด้วยการอ่านหนังสือ ฝึกใช้เทคโนโลยีต่างๆ และฝึกแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ทักษะการบริหารจัดการตัวเอง

ทักษะการบริหารจัดการตัวเองเป็นทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างเป้าหมายและวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเวลาและอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการบริหารจัดการตัวเองสามารถพัฒนาได้ด้วยการวางแผนการทำงาน ฝึกวินัยในตนเอง และฝึกจัดการอารมณ์


FAQ

  • ทักษะการทำงานที่จำเป็นในยุคดิจิทัลมีกี่กลุ่ม?

มี 4 กลุ่มหลักด้วยกันคือ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านคน ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะการบริหารจัดการตัวเอง

  • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สำคัญอย่างไร?

ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล ทักษะนี้จะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อนและหาทางแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ทักษะด้านคนสำคัญอย่างไร?

ทักษะด้านคนเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ทักษะด้านเทคโนโลยีสำคัญอย่างไร?

ทักษะด้านเทคโนโลยีเป็นทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานในยุคดิจิทัล ทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ทักษะการบริหารจัดการตัวเองสำคัญอย่างไร?

ทักษะการบริหารจัดการตัวเองเป็นทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างเป้าหมายและวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเวลาและอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

External resource

  • World Economic Forum: The Future of Jobs Report 2022

ติดตาม : สาระน่ารู้สั้นๆ

FACEBOOK : สาระน่ารู้รอบโลก สาระน่ารู้ใกล้ตัว เกร็ดความรู้ใหม่